Prepravný poriadok

Prepravný poriadok taxislužby
Čl. l
Úvodné ustanovenia
(1) Prepravný poriadok upravuje podmienky vykonávania taxislužby fyzickými
osobami alebo právnickými osobami a podmienky na uzavretie zmluvy o preprave
osôb v taxislužbe.
(2) Obsah prepravného poriadku je voči cestujúcim a objednávateľom odo dňa jeho
zverejnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe.
Čl. 2
Taxislužba
(1) Taxislužba sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb, ako
nepravidelná individuálna preprava cestujúcich, ktorých dopravca prepravuje do
dohodnutej cieľovej zastávky podľa prepravnej zmluvy, uzavretej s taxi službou alebo
priamo s vodičom bezprostredne pred začatím prepravy za stanovené cestovné.
(2) Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy
jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy
o preprave osôb v zmysel Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.
Čl. 3
Dopravca
(1) V taxislužbe je oprávnená podnikať právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej
len „dopravca“), ktorá je držiteľom oprávnenia na výkon taxislužby a spĺňa podmienky
osvedčenia o odbornej spôsobilosti a podmienok prepravného poriadku i vzhľadom k
124/2012 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.
(2) Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v
rozsahu prepravného poriadku a tarifnú povinnosť podľa tarify v zmysle zákona č.
56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave.
(3) Dopravca môže ponúkať poskytovanie dopravných služieb zverejnením
základných podmienok ich poskytovania na stanovišti taxislužby, na svojom
webovom sídle, na vozidlách taxislužby, formou reklamy alebo zriadením dispečingu
a propagáciou objednávkovej službyv zmysle zákona č. 56/2012 Z.z., Zákon o
cestnej doprave.
Čl. 4
Všeobecné povinnosti dopravcu
Dopravca v taxislužbe je povinný
a) označiť každé vozidlo taxislužby obchodným menom dopravcu,
b) označiť každé vozidlo taxislužby obchodným menom dopravcu a nápisom TAXI
(na streche transparentom) a na obidvoch predných dverách aj telefónnym číslom
objednávkovej služby. Súčasťou označenia musí byť logo dopravcu. Označenie
môže byť realizované nezmazateľným písmom znalecky na karosériu vozidla alebo
použitím samolepiacej nálepky, prípadne mechanicky pripevnenou tabuľkou.
Magnetické, pneumomagnetické, alebo iné odnímateľné pripevnenie nálepky, alebo
tabuľky je neprípustné,
c) zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol zabudovaný funkčný taxameter
schváleného typu a viditeľne umiestnené základné sadzby cestovného v karosérii
vozidla,
d) zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol doklad o oprávnení podnikať,
prepravný poriadok a doklady oprávňujúce použiť vozidlo k výkonu taxislužby.
e) zariadenie, ktoré je schváleného typu pre vyhotovovanie daňových dokladov v
rámci výkonu taxislužby a vydáva daňovo preukazateľné doklady cestujúcim.
Čl. 5
Osobitné povinnosti dopravcu
Dopravca je povinný
a) zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku,
b) prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a na požiadanie vydať
cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného,
c) starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o ich prepravu
batožín,
d) ak sú splnené podmienky tohto prepravného poriadku a nebránia tomu príčiny,
ktoré nemožno odvrátiť, je dopravca povinný prepravy vykonať (ďalej len „prepravná
povinnosť“),
e) výkonom taxislužby poveriť len oprávnenú osobu, ktorá má:
1. oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla,
2. platnú koncesnú listinu k výkonu osobnej taxislužby,
3. absolvoval povinnú lekársku prehliadku vodičov z povolania a pravidelné školenie
v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z. z.
f) zabezpečiť, aby vodič mal vo vozidle taxislužby tieto doklady:
1.osvedčenie o technickom preukaze vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla,
2. doklad o zaplatení posledného splatného zákonného poistného,
3. doklad o zaplatení cestnej dane,
4. overenú kópiu koncesnej listiny,
5.daňové doklady o zaplatení cestovného,
6. doklad o zaplatení miestneho poplatku za stanovište, ak vozidlo stojí na stanovišti
TAXI
7. doklad o ciachovaní a nastavení taxametra v zákonom stanovených lehotách,
8. protokol o vykonanej technickej prehliadke vozidla nie starší ako šesť mesiacov,
9. vierohodné poverenie prevádzkovateľa, osobe vykonávajúcej taxislužbu
príslušným vozidlom taxislužby na výkon taxislužby,
10.preukaz totožnosti.
g) poučiť vodiča v zmysle §4 ods. 1 až 5 zákona č. 315/1996 Z. z., Zákon Národnej
rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách
f) oboznámiť cestujúceho o povinnosti dodržiavať §5 ods.3 zákona č. 315/1996 Z. z.,
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných
komunikáciách
Čl. 6
Vozidlo taxislužby
Na výkon osobnej taxislužby možno použiť iba uzavreté osobné motorové vozidlo,
ktoré:
a) je podľa výsledkov technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na
prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách,
b) má najmenej štvoro dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
c) je najmenej štvormiestne a najviac deväťmiestne vrátane miesta pre vodiča,
d) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom dopravcu
nápisom TAXI a telefónnym číslom objednávkovej taxislužby,
e) je vybavené funkčným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI
f) je vybavené zabudovaným úradne overeným taxametrom schváleného typu a
neporušenou plombou,
g) na viditeľnom mieste má uvedené základné sadzby cestovného,
h) je vybavené príručným hasiacim prístrojom a ťažným lanom podľa osobitných
predpisov,
i) je vybavené povinnou výbavou .
Čl. 7
Stanovište taxislužby
(1) Stanovište vozidla taxislužby (ďalej len „stanovište“) je jedno, alebo viac
vyhradených parkovacích miest určených obcou na ponúkanie prepravy cestujúcim
vozidlami taxislužby.
(2) Stanovište je označené:
a) vodorovným dopravným značením vymedzujúcim priestor pre stojace vozidlá
taxislužby pripravené na prepravu,
b) zvislou informatívnou dopravnou značkou s nápisom TAXI a doplnkovou značkou
o počte parkovacích miest vyhradených pre jednotlivých dopravcov taxislužby.
(3) Na stanovišti môže stáť iba toľko vozidiel taxislužby, pre koľko je na ňom
vyznačených miest pre jednotlivých dopravcov.
(4) Na stanovišti môžu stáť iba vozidlá taxislužby, ktoré sú bezprostredne pripravené
na prepravu cestujúcich.
(5) Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť každým vozidlom taxislužby,
ktoré stojí na stanovišti, pričom vodič je povinný zdržovať sa vo vozidle, alebo v jeho
bezprostrednej blízkosti a byť pripravený poskytnúť taxislužbu.
(6) Pri usporiadaní verejných zhromaždení a iných verejných akcií, môže vozidlo
osobnej taxislužby v súlade s podmienkami určenými na ochranu verejného poriadku
pri ich konaní a v súlade s pravidlami cestnej premávky, stáť aj mimo vyznačených
stanovíšť.
Čl. 8
Výkon taxislužby
(1) Dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich na určenom stanovišti, alebo
objednávkovou službou, pričom zmluvu o preprave osôb môže vodič uzavrieť
s cestujúcim kdekoľvek. Prednostne môže dopravca, alebo vodič uzavrieť zmluvu
o preprave s cestujúcim, alebo objednávateľmi, ktorí si službu taxi objednávajú cez
dispečing taxislužby vopred, jednorázovo alebo opakovane.
(2) Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť, ak sú splnené podmienky
prepravného poriadku.
(3) Vozidlo taxislužby pripravené na prepravu (na stanovišti alebo mimo neho), má
rozsvietené strešné svietidlo. Od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim do
ukončenia prepravy je strešné svietidlo vypnuté. Vozidlo taxislužby, ktoré
nevykonáva taxislužbu, má strešné svietidlo zakryté neprehľadnou prikrývkou, alebo
odmontované.
(4) Taxameter vozidla taxislužby je umiestnený tak, aby umožňoval cestujúcim počas
prepravy poznať merané údaje o čase prepravy a cestovnom, pričom taxameter je
zapnutý od začatia prepravy až do jej skončenia.
(5) Vodič taxislužby počas výkonu prijíma objednávku z dispečingu taxislužby
a zabezpečuje ich riadne a včasné vybavenie.
(6) Vodič taxislužby počas výkonu prijíma objednávky a priamo uzatvára zmluvu
o preprave s cestujúcim.
(7) Prepravná povinnosť vodiča taxislužby je podľa poradia z jednotlivých stanovíšť
TAXI. Ak je na stanovišti viac vozidiel taxislužby pripravených na prepravu
a objednávka nie je zadávaná z dispečingu taxislužby, cestujúci si môže vybrať
(mimo poriadia) ktoréhokoľvek z nich.
(8) Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu.
Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom, alebo na návrh
cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim, možno na prepravu po
rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom, alebo na návrh
cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave.
(9) Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú v osobnom aute taxislužby fajčiť, piť, jesť
a kŕmiť prepravované zvieratá. Na prednom sedadle manipulovať s príručnou
batožinou, novinami, mapami, alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť
výhľad vodiča, alebo vedenie auta taxislužby.
(10) V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.
(11) Cestovnú batožinu, invalidné vozíky, barly, palice, kočíky, klietky pre operencov,
balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode, alebo prudkom
pohybe osobného auta pre vodiča, alebo pre cestujúceho nebezpečné, možno
prepravovať iba v priestore pre batožinu, prípadne na strešnom nosiči. Batožinu a iné
veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič taxislužby.
(12) Doosobného auta taxislužby možno vziať iba taký počet cestujúcich, aký je
počet miest podľa technického preukazu. Podľa §46 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v motorovom vozidle alebo jeho
prípojnom vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, smú sa na miestach na to
vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom
počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v
osvedčení o evidencii časť I a časť II alebo v technickom osvedčení vozidla.
(13) Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého
umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Na
prednom sedadle vedľa vodiča sa nesmie prepravovať osoba mladšia ako 12 rokov a
osoba s telesnou výškou menšou ako 150 cm. Vodič motorového vozidla, ktorý
prepravuje v motorovom vozidle na mieste vybavenom bezpečnostným pásom
osobu mladšiu ako 12 rokov a s telesnou výškou menšou ako 150 cm, by mal
povinne počas jazdy, takúto osobu prepravovať v schválenom
zadržiavacom zariadení pre deti, ktoré musí spĺňať podmienky ustanovené
v predpise EHK číslo 44.
(14) O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať
cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:
a) číslo dokladu,
b) evidenčné číslo vozidla,
c) dátum jazdy,
d) štátnu poznávaciu značku vozidla,
e) východiskové a cieľové miesto prepravy,
f) zaplatené cestovné,
g) podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal.
(15) V zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podľa §45 vodič nesmie dovoliť, aby sa prekročil povolený počet
prepravovaných osôb, a podľa svojich možností nesmie pripustiť ani porušenie
povinností ustanovených týmto osobám. Každá prepravovaná osoba zodpovedá za
dodržiavanie svojich povinností podľa tohto zákona. Za prepravu detí alebo osôb,
ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá osoba, ktorá
ich sprevádza. Ak také osoby nemajú sprievod, za ich prepravu zodpovedá vodič
alebo ním poverená spôsobilá a náležite poučená osoba; to neplatí, ak ide o
pravidelnú verejnú dopravu osôb.
(16) V zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podľa §45 prepravované osoby nesmú svojím správaním
ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky najmä obmedzovaním vodiča v bezpečnom
ovládaní vozidla, zotrvaním na miestach, kde by boli ohrozené, a vyhadzovaním
predmetov z vozidla.
(17) Vodič motorového vozidla a zvláštneho motorového vozidla po novelizácii
zákona č. 315/196 Z.z. bude povinní nosiť mimo obce výstražnú vestu, keď sa na
vozovke zdržiava mimo vozidla. V súlade s odporúčaním Komisie 2004/345/ES o
uplatňovaní opatrení bezpečnosti v cestnej doprave povinnosť vodiča nosiť ochrannú
vestu, ktorá bude spĺňať požiadavky uvedené STN EN 471 výstražné odevy
s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie, ak sa nezdržiava vo vozidle,
najmä za zníženej viditeľnosti, zníži dopravnú nehodovosť pri premávke na
pozemných komunikáciách.
(18) V súlade s ustanovením § 23 ods. 3 zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
315/1996 Z. z.“), počas núdzového státia ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej
premávky musí byť okrem vozidiel kategórie L, jednonápravových traktorov
s prívesom, motorových vozíkov a vozidiel o celkovej šírke menšej ako 1,00 m
označené na pozemnej komunikácií prenosným výstražným trojuholníkom,
schváleným a označeným homologizačnou značkou po predpisu EHK č. 27.
(19) Motorové a prípojné vozidlá v premávke na pozemných komunikáciách by mali
byť vybavené nasledovne
– motorové vozidlo prostriedkami a pomôckami, s ktorých pomocou možno opraviť
bežné poruchy, ktoré vznikli na vozidle,
– motorové vozidlo kategórie M a N by malo mať túto minimálnu výbavu:
a) náhradné elektrické poistky, ak sa v elektrickej inštalácii používajú, a to po jednej
z každého používaného druhu,
b) náhradné žiarovky (výmenného zdroja svetla s výnimkou výbojok), a to po jednej z
každého druhu používaného na vonkajšie osvetlenie vozidla,
c) príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej
nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti z celkovej hmotnosti
vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka,
d) kľúč na matice a skrutky kolies,
e) náhradné koleso s ráfikom a s pneumatikou a s takým upevnením držiaka,
ktoré zabezpečuje, že sila pri snímaní kolesa z držiaka alebo pri vkladaní do
držiaka nepresiahne 490 N. Takto nemusí byť vybavené vozidlo, ktoré má všetky
kolesá vybavené pneumatikami zvláštnej konštrukcie, umožňujúcej núdzové dôjdenie
po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek pneumatike alebo vozidlo kategórie M1
a N1 s indikáciou defektu v ktorejkoľvek pneumatike, ktoré sú vybavené
prostriedkami pre bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej
núdzové dôjdenie; ťahač návesu môže mať náhradné koleso umiestnené na
pripojenom návese.
(20) Vozidlo musí byť vybavené autokárničkou v zmysle Vyhlášky č. 143/2009
Z.z., Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú druhy
lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu.
Čl. 9
Odmietnutie prepravy
Vodič vozidla taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať
prepravu, ak
a) trasa dopravnej cesty, alebo jej cieľ navrhovaný cestujúcim, alebo správanie
cestujúceho vzbudzuje obavu vodiča o jeho bezpečnosť, alebo zdravie, alebo má
podozrenie, že nemá v poriadku doklady na prepravu do zahraničia,
b) cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu, alebo inej návykovej látky, hrozí
znečistenie, alebo poškodenie osobného auta taxislužby, alebo obťažovanie vodiča
počas prepravy,
c) cestujúci sa správa agresívne, alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje obavy o
bezpečnosť vodiča,
d) cestujúci má batožinu, ktorá svojim počtom, veľkosťou, nebezpečenstvom pre
ľudí, nie je vhodná na prepravu osobným autom, alebo ktorá by mohla poškodiť,
alebo znečistiť vozidlo taxislužby,
e) cestujúci hodlá prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť, agresivitu,
počet, alebo výstroj nie sú vhodné na prepravu osobným autom.
Čl. 10
Nakladanie s nájdenými vecami
(1) Stratou veci zásadne vlastníctvo k veci nezaniká.
(2) Vodič taxislužby je povinný, ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle
taxislužby, ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník stratenej veci nie je známy, alebo ak sa
neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing
taxislužby.
(3) Ak sa prihlási ten, kto vec stratil, alebo zabudol v aute taxislužby a nie sú
pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá na základe potvrdenia.
Ak sa vlastník veci do 15 dní od nálezu neprihlási, dopravca odovzdá vec
príslušnému štátnemu orgánu (napr. straty a nálezy) na základe potvrdenia
o odovzdaní nájdenej veci. Ak sa vlastník neprihlási do jedného roka od odovzdania,
pripadne vec do vlastníctva štátu.
(4) Nálezca má právo na náhradu potrebných výdavkov a na nálezné, ktoré tvorí do
desať percent ceny nálezu. Právo na nálezné a náhradu potrebných výdavkov
nálezca má voči vlastníkovi a to pôvodnému, ak je známy, alebo novému, ak vec
nadobudol štát.
(5) Ak by nálezca nájdenú vec neodovzdal vlastníkovi, resp. príslušnému štátnemu
orgánu, išlo by o bezdôvodné obohatenie sa podľa § 451 a násl. Občianskeho
zákonníka.
Čl. 11
Zmluva o preprave osôb
(1) Zmluvný vzťah medzi taxislužbou a cestujúcim vzniká na základe uzavretej
zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až § 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len
„prepravná zmluva“).
(2) Prepravná zmluva v taxislužbe sa uzatvára na základe konania cestujúceho, ktorý
dáva nepochybne najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu. Rozhodujúcim
okamihom pre uzavretie zmluvného vzťahu je nastúpenie cestujúceho do vozidla
taxislužby s úmyslom využiť prepravu taxislužbou.
(3) Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy, má cestujúci právo
oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby a počas prepravy sledovať taxameter
vozidla taxislužby.
(4) O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať
cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa čl. 7ods. 14 prepravného
poriadku.
(5) Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká taxislužbe povinnosť riadne a včas prepraviť
cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok
prepravného poriadku.
(6) Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy, môže vodič
taxislužby podľa podmienok čl. 9 prepravného poriadku.
(7) Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa
podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené
cestovné podľa cenníka taxislužby. Nedôvodné odmietnutie zaplatenia cestovného,
je vymáhateľné súdnou cestou.
Čl. 12
Odstúpenie od zmluvy
(1) Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak nie sú
objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia
prepravného poriadku.
(2) Vodič taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak cestujúci
počas prepravy ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne
mení trasu a cieľ prepravy, alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča.
(3) Cestujúci alebo objednávateľ môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak
dopravca, alebo vodič taxislužby porušil zmluvné podmienky, alebo podmienky
prepravného poriadku.
Čl. 13
Zodpovednosť
(1) Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku
cestujúceho riadne a včas, zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. l a § 763 ods. 2 a
§763 ods. 3 Občianskeho zákonníka.
(2) V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu, alebo neuskutočneniu
prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť
cestujúcemu vzniknutú škodu.
(3) Náhrada škody za omeškanie môže byť riešená zľavou na zaplatenom
cestovnom. Náhrada škody za neuskutočnenie prepravy môže byť riešená úhradou
cestovného podľa cenníka taxislužby. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví, ak
preukáže, že škode nemohol zabrániť, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od
neho možno požadovať.
(4) Za škodu vzniknutú počas prepravy cestujúcemu na zdraví, batožine a osobných
veciach zodpovedá dopravca podľa § 427 až § 431 Občianskeho zákonníka. Za
škodu spôsobenú na batožinách prepravovaných oddelene od cestujúceho
zodpovedá dopravca podľa § 769 ods. l Občianskeho zákonníka. Zbavenie sa
zodpovednosti za veci vnesené podľa § 433 Občianskeho zákonníka je vylúčené.
(5) Za účelom vysporiadania škôd a nárokov z nich uplatnených, dopravca musí byť
povinne podľa § 7 písm. g) podľa zákona č. 56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave
poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním cestnej
dopravy a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom a príjemcom vecí a
tretím osobám.
Čl. 14
Riešenie škôd
(1) Škody vzniknuté z prepravy taxislužbou a sťažnosti na výkon vodiča taxislužby,
rieši dopravca na základe písomného oznámenia (podania) cestujúceho.
(2) V prípade, že nedôjde k dohode v riešení sťažnosti, alebo uplatnenej škody medzi
cestujúcim a dopravcom, môže byť predmetná vec riešená na príslušnom okresnom
súde.
(3) Právo na náhradu škody musí cestujúci uplatniť u dopravcu bez zbytočného
odkladu, najneskôr do pätnásteho dňa po dni, kedy ku škode došlo, alebo do 30 dní,
keď sa poškodený o škode dozvedel.
(4) Právo na náhradu škody sa premlčí podľa § 106 ods. l Občianskeho zákonníka za
dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a tom, kto za ňu zodpovedá.
Čl. 15
Mimoriadna udalosť
(1) Za mimoriadnu udalosť počas prepravy taxislužbou sa považuje
a) dopravná nehoda,
b) požiar vozidla,
c) úraz, alebo náhle ochorenie cestujúceho, alebo inej osoby.
(2) Pri mimoriadnej udalosti je vodič taxislužby povinný predovšetkým
a) bezodkladne zastaviť vozidlo,
b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného
mimoriadnou udalosťou,
c) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú
pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
d) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky
a umožniť jej obnovenie.
(3) Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k usmrteniu osoby, alebo
k jej zraneniu, poškodeniu cesty, alebo všeobecne prospešného
zariadenia, ak unikli nebezpečné veci ( v zmysle 56/2012 Z.z.,
Zákon o cestnej doprave) alebo ak došlo k hmotnej
škode (hmotná škoda prevyšuje jedenapolnásobok väčšej škody
podľa Trestného zákona. V zmysle § 125 ods. 1 Trestného zákona
sa škodou malou rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur.
Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej
desaťnásobok takej sumy, čiže 2660 eur. Škoda zrejme
prevyšujúca jedenapolnásobku väčšej škody podľa Trestného
zákona sa rozumie 3990 eur) zrejme prevyšujúcej desaťnásobok
minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič taxislužby
povinný ako účastník dopravnej nehody:
– ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi,
– poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe
prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,
– urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku
ohrozeného dopravnou nehodou,
– zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta
alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo
privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,
– zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej
nehody, najmä premiestnenia vozidiel,
– urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť
cestnej premávky na mieste dopravnej nehody,
– umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel
pravidelnej verejnej dopravy osôb,
– preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka
dopravnej nehody,
– bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom
dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená
dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je
možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom
Policajného zboru.
(4) V prípade, že vodič taxislužby nie je schopný vykonať úkony
podľa čl. 15 ods. 2, 3 prepravného poriadku, je cestujúci povinný
urobiť podľa svojich schopností a možností všetky úkony tak, ako
vodič taxislužby.
(5) V prípade škody, ktorá cestujúcemu vznikne pri mimoriadnej udalosti, v rámci
zodpovednosti postupuje dopravca a cestujúci podľa čl. 13 a čl. 14 prepravného
poriadku.
(6) V prípade poskytnutia pomoci cestujúceho pri mimoriadnej udalosti podľa čl. 15
ods. 4 prepravného poriadku, môže dopravca poskytnúť cestujúcemu odmenu.
Čl. 16
Záverečné ustanovenia
Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.09.2018
V: Humennom, dňa: 01.09.2018